Pigmentová oranžová 73-Corimax Orange RA

Technické parametre Pigment orange 73

Číslo farebného indexuOranžový pigment 73
Meno ProduktuCorimax Orange RA
Chem. SkupinaDiketopyrolopyrol
CI č.561170
CAS č.84632-59-7
Popis produktuL*:56,a*:55,b*:52
Molekulárny vzorecC26H28N202
Fyzické údaje
Hustota [g/cm³]1.25
Špecifický povrch [m²/g]24
Tepelná stabilita [°C]200①/250③
Svetlostálosť7-8②/7-8④
Odolnosť voči počasiu4-5
Vlastnosti stálosti
Odolnosť voči vode4-5
Odolnosť voči kyselinám5
Odolnosť proti alkáliám5
Odolnosť voči alkoholu4
Stálosť migrácie ①/Odolnosť proti krvácaniu ②-
farba
Distribúcia odtieňov

① Tepelná odolnosť v nátere, atramente
② Tepelná odolnosť v plastu
③ Svetlostálosť v nátere, atrament
④ Svetlostálosť v plastu

Chemická štruktúra

Karta bezpečnostných údajov (Pigment-oranžová-73)  TDS(Pigment-oranžový-73)

použitie:

NáterPlastovéEngineering PlasticVlákninaAtrament
Automobilový priemyselPVCPSPPOffset
DekoratívnePEPCPETNa báze vody
CievkaPPPA6PA6Na báze rozpúšťadla
PriemyselnýPUUV
Práškové lakovanieGuma
Textilná potlač

■ Dôrazne sa odporúča
● Odporúčané
◎ Čiastočne odporúčané

Súvisiace informácie

1. Identifikácia nebezpečenstiev

Látka nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo výbuchu a nepatrí medzi horľavé tuhé látky

2. Protipožiarne opatrenia

Vhodné hasiace prostriedky
Suchý prášok
Oxid uhličitý
Pena
Prúd rozprašovania vody
Osobitné nebezpečenstvo zo samotnej látky
V prípade požiaru vznikajú nebezpečné splodiny horenia oxid uhoľnatý

3. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

Metódy čistenia/odstraňovania
Naberať mechanicky

4. Opatrenia prvej pomoci

Všeobecné informácie
Okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a bezpečne ho zlikvidujte
Po kontakte s očami
V prípade kontaktu s očami dôkladne vypláchnite veľkým množstvom studenej vody a vyhľadajte lekársku pomoc
Po kontakte s pokožkou
V prípade kontaktu s pokožkou umyte mydlom a vodou

5. Kontroly expozície/osobná ochrana

Všeobecné ochranné opatrenia

Nevdychujte prach
Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou

Ochrana dýchacích ciest: protiprachová maska
Ochrana rúk: rukavice
Ochrana očí: ochranné okuliare

Hygienické opatrenia

Uchovávajte mimo dosahu potravín a nápojov
Pred prestávkami a po práci si umyte ruky

6. Manipulácia a skladovanie

Manipulácia
Pokyny na ochranu pred požiarom a výbuchom
Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia
Zabráňte tvorbe prachu
Vykonajte preventívne opatrenia proti elektrostatickému zaťaženiu

Skladovanie
Uchovávajte na vetranom, chladnom a suchom mieste, treba sa tiež vyhnúť kontaktu s kyselinou
materiálu a vystaviť vzduchu. Nádobu uchovávajte v suchu

7. Fyzikálne a chemické vlastnosti

Vzhľad
Forma: prášok
Farba: oranžová
Zápach: bez zápachu

Údaje relevantné pre bezpečnosť
Rozpustnosť vo vode: nerozpustný

8. Toxikologické informácie

Dráždivý účinok na pokožku: nedráždivý
Dráždivý účinok na oči: nedráždivý

9. Ekologické informácie

Poznámky: Vzhľadom na nerozpustnosť produktu vo vode nie je možné poskytnúť žiadne údaje

10. Stabilita a reaktivita

Nebezpečná reakcia: žiadna

11. Opatrenia pri zneškodňovaní

Produkt
V súlade s platnými predpismi môžem byť odvezený na skládku odpadu alebo do inenerizačného zariadenia
po konzultácii s prevádzkovateľom lokality a/alebo zodpovedným orgánom

Nevyčistený obal
Obaly, ktoré sa nedajú vyčistiť, by sa mali zlikvidovať ako odpad produktu.

12. Informácie o doprave

Cestná prepravapovolenej
Vnútrozemská vodná dopravapovolenej
Námorná dopravapovolenej
EMSpovolenej
Vzdušná prepravapovolenej
Ďalšie informácie
Odoslanie poštoupovolenej

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený tovar patrí do bežného chemického produktu, ktorý nie je v zozname < >

13. Regulačné informácie

14. Ďalšie informácie

Tieto informácie sú založené na našom súčasnom stave vedomostí. Nemal by byť preto konštruovaný tak, aby zaručoval špecifické vlastnosti opísaných produktov alebo ich vhodnosť pre konkrétne aplikácie